Ekofisk og Tor Fm. Forbedret Indvinding

Vi arbejder på at optimere produktionen af olie ved at forbedre teknologien til vandinjektion. I konventionel vandinjektion pumpes havvand ind i reservoiret for at opretholde trykket og skubbe olien mod brønden. Vi forsker i at øge effektiviteten af denne teknik ved at ændre kompositionen af det vand, der pumpes ind og derved opnå højere indvindingsgrad. Når vi regulerer koncentrationen af mineraler i injektionsvandet, opnår vi både en øget udvinding og en række miljømæssige fordele.

Chalk samples

Øget udvinding med modificeret havvand

I vores forskning tester vi en række forskellige modifikationer af havvand til injektion. Vi undersøger bl.a. effekten af afsaltning og af at fjerne sulfat. Disse ændringer i vandets komposition fører til ændringer i interaktionen mellem vand, olie og bjergart, der i sidste ende kan give en forbedret indvinding. I laboratorietests kan vi udvinde ca. 4 % mere olie med det modificerede havvand, og disse resultater arbejder vi videre med i simuleringer for at bekræfte metodens anvendelighed i stor industri skala.

Reduceret korrosion og kemikalieforbrug

En væsentlig effekt af at bruge injektionsvand med mindre sulfat er, at der dannes mindre svovlbrinte (H2S) i reservoiret, hvilket giver en række miljømæssige fordele. H2S er en giftig gas, der kan lede til øget korrosion og samtidig kan den oprindelige sulfat give udfordringer med opbygning af scale, men det modificerede injektionsvand kan bidrage til at reducere disse effekter. De bakterier, der danner H2S, får ikke den samme mængde sulfat som tidligere, og dermed er deres vækstbetingelser svækkede. Modificeringen af vandet er således med til at forøge levetiden af den nuværende infrastruktur og sænke driftsomkostningerne. Den mindre mængde H2S i reservoiret betyder samtidig, at vi kan reducere brugen af kemikalier til at fjerne gassen fra produktionskredsløbet.

Mindre CO2 pr. olietønde

Den forøgede udvinding betyder, at vi får mere ud af den energi, der bruges på at pumpe vandet ned i reservoiret. Avanceret vandinjektion er med andre ord mere energieffektivt end konventionel vandinjektion, og dermed bidrager vores forskning til at reducere den mængde af CO2, der udledes pr. olietønde produceret.

Modellering af sprækker

En anden del af vores forskning beskæftiger sig med at skabe modeller, der viser sprækkernes fordeling i reservoiret, da de har stor indflydelse på hvordan vand og olie bevæger sig igennem de geologiske lag. Ved at få en bedre forståelse af bjergartens egenskaber, kan vi yderligere optimere udvindingen med modificeret vand. Vi har allerede nu udgivet en open source løsning for geologisk modellering - DFN Generator softwaren. Vi arbejder nu videre på også at kunne modellere de dynamiske effekter.

Samarbejde

Vores forskning i avanceret vandinjektion sker i tæt samarbejde med DUC, hvilket skaber en række synergier. Designet af DUC's platforme gør det operationelt forholdsvis ligetil at implementere resultaterne, idet der allerede er plads til de relativt billige vandbehandlingsanlæg, der ville skulle installeres på platformene. Samarbejdet med DUC betyder dermed, at man ville kunne opnå de energimæssige fordele og samtidig have en positiv økonomisk effekt af forskningsresultaterne.

Samarbejdspartnere

Kontakt

Ulla Hoffmann

Ulla Hoffmann Programme Manager Danish Offshore Technology Centre Mobil: 9351 1360