Projekt Bifrost: Et innovativt CO2-lagringsprojekt

Projekt Bifrost er et EUDP-finansieret projekt for transport og offshore lagring af CO2. Målet med projektet er at skabe en langsigtet løsning for fangst og lagring af CO2 (CCS) i Danmark, ved at udnytte den eksisterende infrastruktur i den danske del af Nordsøen. Projektet er et samarbejde mellem DUC-partnerne (TotalEnergies, Noreco og Nordsøfonden), Ørsted, DTU Management og DTU Offshore.

©TotalEnergies
Harald-feltet. Foto: TotalEnergies

Danmarks CCS-potentiale

Projekt Bifrost har til formål at frigøre potentialet for CCS i den danske del af Nordsøen ved at genbruge den eksisterende infrastruktur relateret til nuværende olie- og gasoperationer. Infrastrukturen består af de udtømte offshore olie- og gasfelter, der ejes af DUC-partnerne samt Ørsteds rørledninger, der forbinder felterne til kysten.

 

Projektet sigter mod en permanent geologisk lagring af CO2, og bygger dermed bro fra den nuværende udvinding af fossilt brændstof til en fremtid med CO2 neutralitet. Bifrost har potentiale for at spille en nøglerolle i at nå de danske klimamål og samtidig skabe et alternativ til den arbejdsstyrke, der i dag er knyttet til olie- og gasproduktion.

 

Bifrost har netop fået godkendt finansiering fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) – en offentlig dansk tilskudsordning.

 

Sandsten vs kalk

Projektet fokuserer på Harald-feltet i Nordsøen. Feltet består af to allerede udviklede gasreservoirer i henholdsvis: Harald Vest sandstens-lag og Harald Øst kalk-lag. Bifrost vil demonstrere, hvordan eksisterende brønde kan genanvendes til injektion og lagring af CO2 i sandstensreservoirer.

 

Et andet yderst vigtigt element af Projekt Bifrost er at demonstrere muligheden for CO2 lagring i kalkreservoirer. Det vil muliggøre en væsentlig opskalering af potentialet for geologisk lagring i danske farvande i takt med, at andre DUC kalkfelter kan blive genbrugt til CO2-lagring efterhånden som produktionen ophører.


Projektet vil også analysere og demonstrere, hvordan CO2’en kan transporteres til lagringsfaciliteterne, såvel som vurdere de miljømæssige risici. Ud over den teknologiske udvikling vil projektet fremme overvågningsteknologier og protokoller samt forbedre forståelsen af de socioøkonomiske aspekter relateret til CCS.

 

Bifrost er et toårigt projekt, der løber i 2022 og 2023. I denne periode vil partnerne bag projektet udføre alt det grundlæggende arbejde, der er nødvendigt for at igangsætte dansk transport og lagring af CO2 i stor skala.


Transport og lagring af CO2 i Harald feltet forventes at være i operation fra år 2027 med en estimeret lagringskapacitet på 3 millioner tons CO2 om året (m/tpa). Den langsigtede vision er at lagre op til 16 m/tpa, når de andre DUC-felter bliver tilgængelige for lagring af CO2.

 

Projektets målsætninger

Projektet har til formål at løse de vigtigste tekniske udfordringer relateret til CO2-transport og -lagring i de udtømte reservoirer i den danske Nordsø. De fem specifikke målsætninger for projektet er:

  • Målsætning 1: At demonstrere brugen af udtømte hydrocarbon reservoirer til CO2-lagring og de tilsvarende faciliteter til CO2-injektion.
  • Målsætning 2: At bekræfte potentialet for CO2-lagring i Harald East kalkreservoir og dermed frigøre den store lagringskapacitet i kalkreservoirer i DUC’s portefølje.
  • Målsætning 3: At fastlægge den nødvendige infrastruktur for CO2-transport (rørledninger og shipping) og de flydende offshore aflæsningsfaciliteter til CO2-lagring.
  • Målsætning 4: At overvåge miljømæssige risici ved CCS, hvilket inkluderer fokus på innovative overvågningsteknologier.
  • Målsætning 5: At studere den offentlige accept og socioøkonomiske indvirkning af CCS.

Bifrost-konsortiet

DUC-partnerne, TotalEnergies, Noreco og Nordsøfonden producerer 85% af olien og 97% af gassen fra den danske Nordsø. Som DUC-operatør vil TotalEnergies stå i spidsen for CCS-partnerskabet og udføre tekniske undersøgelser af genanvendelsen af Harald-feltets infrastruktur til CO2-lagring såvel som CO2-transport med skib.

 

Ørsted ejer rørledningerne, der forbinder DUC’s offshore felter og installationer til kysten. Ørsted vil gennemføre tekniske undersøgelser for omlægningen af de eksisterende rørledninger til CO2-transport.

 

DTU er den akademiske partner, der leverer tekniske studier. Dette indebærer test i laboratorier, numeriske simulationer, og udvikling af innovative teknologier til overvågning. Derudover vil socioøkonomiske studier undersøge sektorintegration, de positive indvirkninger af innovation, eksportmuligheder og jobskabelse fra en ny CCS-industri.

Kontakt

Malene Hein

Malene Hein Project Manager Danish Offshore Technology Centre Mobil: 93596861